กันสะท้อนฝิล์มนำไฟฟ้าการผลิตต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

สายการผลิตของนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ห้องชุบเคลือบสปัตเตอริง 7ห้อง ห้องละมีขั้วนิเสธ 4 ขั้ว ที่ห้องสูญญากาศสูงนั้นใช้วาล์วบอรฺ์ดแทรกมาแยกกัน อุปกรณ์นี้ติดตั้งมีกังหันลอยปั้มโมเลกุลทั้งหมด 26 เครือง และปั้มเครื่องจักร 13 เครือง แล้วทำให้การทำงานได้รับความเร็วที่เสถียรภาพและกีาซที่สม่ำเสมอ

แนะนำพารามิเตอร์ ประยุกติใช้รูปตัวอย่าง

กันสะท้อนฝิล์มนำไฟฟ้าสายการผลิตต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริงได้รับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และระบบการควบคุมอุปกรณ์สองสิทธิบัตร การออกแบบของสายต่อเนื่องนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ซึ่งห้องที่เข้ามี 1อัน ห้องที่ออกมี 1 อัน ห้องที่เข้าของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องที่ออกของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องเข้าการส่งมี 1 อัน ห้องออกการส่งมี 1 อันและห้องการส่งมีสองอัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบมี 7อัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบห้องละติดตั้งมีขั้วนิเสธ 4 อัน ห้องสูญญากาศสูงการใช้วาล์วเสียบบอร์ดมาแยก โดยเปลี่ยนแปลงผลบรรยากาศที่แยกสามารถบรรลุงเคลือบมัลติฟังก์ชัน แผ่นชั้น วางวงโคจรการใช้เกียร์คู่มือแม่เหล็ก อุปกรณ์ติดตั้งมีกังหันลอยปั๊มโมเลกุล 26 เครื่อง ปั๊มเครื่องจักร13เครื่องจะได้รับปั๊มความเร็วที่มีเสถียรภาพและการแพร่ กระจายของก๊าซที่สม่ำเสมอ

   เพิ่มอัคราการส่งผ่านของแหล่งแสงหลัง ลดลงสะท้อนของแสงภายนอก ได้รับสีความคมชัดและสีภายนอกที่สูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในผลึกเหลวจอภาพ LCD ผลึกเหลวโทรทัศน์ MP4 จอภาพรถ จอภาพโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล และคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

1.สูญญากาศสูงสุด:7x10-4Pa.                    
2.รอบเวลาการผลิต40~120 วินาที/เฟรม
3.ขนาดบนพื้นฐาน:859*1500mm (สามารถต้ามที่ความต้องการจองทำ)
4.คสามสม่ำเสมอของชั้นฝิล์ม:±2%
5.เสถียรภาพของฝิล์ม:ถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ
 

มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในผลึกเหลวจอภาพ LCD ผลึกเหลวโทรทัศน์ MP4 จอภาพรถ จอภาพโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล และคอมพิวเตอร์เป็นต้น