เวลาการทำงาน เพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ที่เป้าหมาย ทำให้เป้าหมายเกิดเรืองแสงปลอยไฟฟ้า ต่อไปนี้เป็นสภาพเรื่องแสงที่่เกิดในเวลาดำเนินงานของเป้าหมายที่ใช้บ่อย  

辉光状态1

辉光状态2

辉光状态3

辉光状态4

辉光状态5

辉光状态6

辉光状态7

辉光状态8

辉光状态9

辉光状态10

圆柱靶辉光

圆柱靶辉光

เทคโนโลย