หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกธุรการของบริษัท เมืองตงก่วนฮุ่ยเฉิงสูญญากาศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัด ประกอบด้วย ผุ้นำของบริษัทจะสร้างกลยุทธ์ระยะยาวให้กับฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ การรักษาควบคุมสินทรัพย์ของบริษัท สร้างพฤติกรรมทางจริยธรรมมาตรฐานที่ขั้นสูงและวิธีการบริหารจัดการของบริษัทที่มั้นคง และมาตรฐานและขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนกธุรการนิเทศและควบคุมผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รับรองว่ากลยุทธ์ นโยบายและขั้นตอนที่ใช้ต้องเหมาะกับประโยชน์ของบริษัท แล้วต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงานและซัพพลายเออร์ แผนกธุรการจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยกันในด้านการดุแลบริษัทให้มีผล กรรมการทั้งหมดต้องปฏิบัติตามหน้าที่กฏหมายและการเงิน

     การบันทึกขั้นตอนการทำงานและวิธีการควบคุมของแผนกธุรการต้องเข้มงวด รวมถึงการวางแผน ขอบเขตหน้าที่ของสมาชิกแผนกธุรการและสิทธิของสมาชิกต้องผ่านการตรวจสอบโดยเฉพาะจากแผนกธุรการสำหลับประชมทางธุรการที่จัดการทุกครั้งผู้จัดการและผู้ชวยควรรับประกันสมาชิกแผนกธุรการทุกคนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในสามวันก่อน จะได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างรอบคอบและพิจารณาปัญหาือื่นๆที่เกี่ยวข้องกัพวกเขา ผู้ช่วยจะดำเนินแนะนำขั้นตอน กฏหมายที่เหมาะสมและการจัดการบรืษัทของแผนกธุรการ มีความรับผิดชอบในการรับประกันการปฏิบัติทำีขั้นตอนของแผนกธุรการ ประกอบด้วยเวลาประชมที่ควบคุมและการกระทำที่ต้องการใช้