ถ้าอยากมีประสบความสําเร็จในด้านการบริหารที่สมบูรณ์แบบ แผนกธุรการต้องรักษาระบบควบคุมภายในที่มั่นคง ดูแลการลงทุนและสินทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อยก็ต้องมีการตรวจสอบผลระบบควบคุมภายในปีละหนึ่งครั้งด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง หน้าที่ที่ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงประกอบด้วยแน่ใจความเสี่ยงและกระบวนการประเมิน ผลระบบควบคุมภายใน แถลงการณ์ของผู้บริหาร รวมถึงรายงานการจัดการของความเสี่ยงและรายงานของภายในควบคุมจากการตรวจสอบภายใน แล้วก็ยังมีรายงานทั้งหมดในด้านภายในควบคุม(เป็นส่วนของงาน)ขององค์กรการตรวจสอบจากภายนอก บทบาทของระบบควบคุมภายในเป็นการจัดการ(ไม่ใช่กำจัด) ความเสี่ยงของเป้าหมายทางธุรกิจที่แพ้ อยู่ที่ขอบเขตที่เหมาะสมจะรับประกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

การควบคุมภายใน

     ฝ่ายการเงินควบคุมประกอบด้วย กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ประจำปี งบประมาณประจำปี ระบบรายงานรายเดือน (เปรียบเทียบผลแท้จริงกับงบประมาณเดิม) การปรับปรุงคาดทั้งปี ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนให้แผนกธุรการ และส่งรายงานทางการเงินให้การตรวจสอบภายนอก

การตรวจสอบภายใน

     ในสถานการณ์แผนกธุรการและผู้บริหารทำความเข้าใจรับรู้ความเสี่ยงที่ถูกต้อง สามารถปกครองและควบคุมได้ ฝ่ายการตรวจสอบภายในกลายเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในที่มีความเสี่ยงเป็นฐานปีละหนึ่งครี้ง ฝ่ายการตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานให้กับประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง