ตงก่วนฮุ่ยเฉิงมุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) การตั้งธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสูง พยายามที่จะกำจัดอันตรายที่คาดการณ์ได้จากผลกระทบของEHSเสียหายที่ประกอบด้วยความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการบาเจ็บส่วนบุคคลหรือโรค

นโยบายของเรา

      เรามุ่มเน้นที่ด้าน EHS ได้รับผลเป็นเลิศ เชื่อมั่นใจว่ามันสำคัญเท่ากับการผลิดและคุณภาพ เรายังเชื่อว่าโดยใช้ความร่วมมืิอกันและพยายามของแต่ละระดับที่อยู่ในองค์การนี้จะสามารถบรรลุงการจัดการที่มีประสิทธิผลในด้านสุขภาพและึความปลอดภัย การแถลงนโยบายแสดสัญญาอย่างเต็มรูปแบบของทิมการจักการที่ปฏิบัติ มันรวมถึงหลักการแนะแนวของเรา นโยบายธรรมดาส่วนใหญ่จะรวมอยู่ที่จรรยาบรรณของบริษัท
       เพื่อรับประกันว่าพนักงานทุกคนทำความเข้าใจนโยบาย EHS และเงื่อนไขของนโยบายEHS เวลาที่เราจะดำเนินการฝึกอบรมก่อนเข้างานให้กับพนักงานใหม่(ไม่เพียงแต่พนักงานปฏิบัติการอุปกรณ์ฝิล์มเคลือบสูญญากาศของฮุ่ยเฉิง) เราก็ต้องฝึกด้วยความปลอดภัย เรายังติดนโยบายEHS อยู่ที่ที่โดดเด่นของอุปกรณ์ฝิล์มเคลือบสูญญากาศทุกเครื่อง โดยการพัฒนาระบบการจัดการ EHS ระดับโลกที่สมบูรณ์และใช้ Intranet เป็นฐาน ตงก่วนฮุ่ยเฉิงตอนนี่บรรลุงการจัดการที่ปลอดภัยให้เรียบร้อยแล้ว ระบบนี้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ระบบการจักการนี้ผ่ารการรับรองเหมาะกับมาตรฐานสากลของอาชีพในการดูแลสุขภาพและระบบบริหารความปลอดภัยOHSAS18001 มันยังพิจารณาคุณภาพสากลของธุรกิจ กิจกรรมที่ลูกค้าจะต้องเผชิญหน้าและกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญหน้า แล้วก็ขอบเขตของเว๊บไซต์และกิจกรรมบริการ ปัจจัยที่ควบคุมของนโยบายและกฏนั้น พนักงานเป็นต้นเหตุและอาจเป็นความเสี่ยงที่เป็นธรรมดาและที่ค้างอยู่ของฝ่ายที่สามจะต้องเผชิญของผลกระทบของกิจกรรมฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ

  องค์การของเรา

     ตามที่หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบนี้ประกอบด้วยนโยบาย การวางแผน ปฏิบัติทำ/ดำเนินการ การวัดและการจักการตรวจสอบ มาตรฐานที่บังคับและกฏที่สามารถการให้สนับสนุนกับนโยบายธรรมดา เราเรียกว่า "ปัจจัยควบคุมที่เป็นความเสี่ยง " (RCE)

     ปัจจัยแรก(กลยุทธ์และสรุป)ของRCEเหล่านี้ นิยามปัจจัยที่สำคัญของระบบการจัดการ EHSและองค์การ ความรับผิดชอบในตำแหน่งและการจัดที่มีประสิทธิผลของนโยบายธรรมดา ปัจจุบันนี้มี RCE ทั้งหมด28อัน ครอบคลุมด้านสำคัญทุกอย่างของ EHS

 การวางแผน

     ระดับบริหารของบริษัทเราตรวจสอบและตกลุงหลายตัวชีวัดของความปลอดภัยที่สำคัญ ตัวชีวัดนี้เหมาะใช้ที่ทั้งอค์การ แผนกธุรการตรวจสอบครั้งหนึ่งในแต่ละไตรมาส

การฝึกอบรม-โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทั้งหมดอัตราการเสร็จสิ้นเป็น 95%

ฝึกอบรมการสังเกตพฤติกรรม-พนักงานที่สำคัญทั้งหมดอัตราการเสร็จสิ้นเป็น 100%

การฝึกอบรมการับรู้อันตราย-พนักงานแนวหน้าทั้งหมดอัตราการเสร็จสิ้นเป็น 100%

การสังเกตพฤติกรรม- พนักงานที่เคยอบรมต้องจัดการฝึกอบรมเดือนละสองครั้งขึ้นไป

การตรวจสอบการสังเกตความปลอดภัย-สมาชิกของระดับบริหารมาปฏิบัติทำแต่ละเดือน

ทำให้อัตราอุบัติเหตุที่ล่าช้างาน (อัตราของแต่ละ200000ชั่วโมง)ลดลุงที่0.25

     ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการเป็นแผนประจำปี ทุกภูมิภาุคและสถานนีโดยใช้ชุดสำหลับปัญหาที่ตรวจสอบแบบบูรณาการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย มาวัดความก้าวหน้าของด้านการดำเนินการความปลอดภัยที่เป็นระดับแรก ถ้าการตรวจสอบนี้ได้ผลสําเร็จ ปีหน้าก็สามารถบรรลุงการปรับปรุงที่หลากหลายได้

การดำเนิน 

     แผนความปลอดภัยพฤติกรรมที่ครอบคลุมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ แผนนี้ยืนยันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วยใหญ่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพฤติกรรม ระหว่างผู้อำนวยการ พนักงานและเพื่อนร่วมงานอภิปรายทุกวัน นี่ทำให้อาค์การเราได้รับการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย พนักงานร่วมฝึกอบรมแล้ว รับรู้และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย การใช้แผน"ผู้นำด้านความปลอดภัย"และ "การกระทำด้านความปลอดภัย"ช่วยเพิ่มพฤติกรรมที่ปลอดภัยเราจะใช้ทุกวิธีการสื่อสารมาช่วยทำความเข้าใจดังต่อไปนี้

■ คณะกรรมการด้านความปลอดภัย

■ กิจกรรมด้านความปลอดภัย

■ สไลด์สาธิต

■"ประสบการณ์และบทเรียน"

■ เว๊บไซต์ Intranet

■ เว๊บไซต์ Internet

■ บอร์ดประกาศ

■ โปสเตอร์

  การนิเทศ

     ความลดอุปติเหตุที่เกิดขึ้นและโรคสามารถทำให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ อย่างเช่น ลดการลาหยุด เพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมือและความสามารถทำงานอย่างรอบคอบ เรายังรับรู้ว่าอุปติเหตุที่เกิดขึ้นมีเหตุการหลากหลาย นอกจากแล้ว ถึงแม้สาเหตุโดยตรงอาจเป็นมนุษย์สร้างขึ้นหรือความล้มเหลวของเทคนิค แต่องค์การที่ไม่กีดีพอก็สามารถทำให้เกิดเหตุการแบบนี้ได้ มันไม่ใช่ความผิดของผู้บรืหาร เพื่อป้องกันเหตุการแบบนี้ เราใช่ระบบรายงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานสามารถรายงานอุปติเหตุหรือกรณีเหตุการโดยใช้วิํธีนี้ให้กับแผนกฝ่ายคงามปลอดภัยตามตรง ความแตกต่างระหว่างอันตรายที่ซ่อนอยู่และการทำร้าย อุปติเหตุน้อยมาก ดังนั้น เราควรจะตรวจสอบอุปติเหตุทั้งหมด กรณีและอันตรายที่ซ่อนอยู่ เอาข้อมูลเหล่านี้สร้างแนวโน้ม ต่อไปถ้ามีกรณีที่ยี้งใหญ่สำคัญจะต้องดูดสังเกตจากแผนกธุรการ แผนกธุรการนิเทศความคืบหน้าของกิจกรรมอยู่เสมอ ประกาศปัญหาที่ปรากฏหรือเนื้อหาที่ได้รับจาก"ประสบการณ์และบทเรียน"ทุกสัปดาห์ เรายังบันทึกข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ระบบการจัดการ EHS ข้อมูลประกอบด้วยผลตรวจสอบ การประมูลผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกฏและกฎหมาย และร้องเรียน ความคิดเห็นและเสนอจากฝ่ายผู้ได้รับผลประโยชน์

 การจัดการตรวจสอบ

     การจัดการตรวจสอบต้องมี่กลยุทธ์ แผนกธุรการปฏบัติครังหนึ่งต่อครึ่งปี ข้อสรุปของผลตรวจสอบทุกด้านอาจตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยและวัดถุประสงค์ การจัดการตรวจสอบอาจปรากฏความต้องการเปลี่ยนแปลงโดยปัจจัยพิจารณาอื่น

ผลการปฏิบัติงานของเรา 
แผนดธุรการตกลุงจะให้ความสำคัญที่ลดลุงอุปติเหตุของเสียหายในการทำงาน ดังนั้นกำหนดแผนการบางอย่าง วัดถุประสงค์มีต่อไปนี้

■ โดยฝึกอบรมมากขึ้นและทุกเดือนมีการตรวจสอบที่จำเป็นสองครั่งขึ้นไป เพื่อเพิ่มความสำคัญของแผนพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

■ เพิ่มจิตสำนึกด้านความปลอดภัยโดยกิจกรรมด้านความปลอดภัย

■ การแก้ไขและลดความซับซ้อนระบบการจัดการ

■ เพิ่มโปร่งใสของคู่มือตัวชี้วัดรายงานแบบโลกที่สำคัญ

■ เพิ่มความเหมาะสมโดยวิธีตรวจสอบแบบโครงสร้างมากขึ้น

■ โดยเพิ่มระดับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ การส่งเสริมการโยกย้ายของวัฒนธรรม