ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศสัญญาว่าจะทำกับพนักงานโดยความยุติธรรมและความเสมอภาค ประกอบด้วยเงื่อนไขเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา อายุ สีผิว เชื้อชาติและสถานที่เกิด ชาติ พิการหรือไม่ก็ตาม ถ้ามีพนักงานพิการ เราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่พนีกงานคนนั้น การสนับสนุนนั้นประกอบด้วยอุปทานการฝึกอบรมพิเศษ อุปกรณ์หรือทรัพยากรอื่น จะพยายามให้พนักงานคนที่พิการนั้นอยู่ต่อในบริษัทเรา ผู้จีดการทั้งหมดต้องรับรู้พนักงานทำความเข้าใจความรับผิดชอบที่บรืษัทปฏิบัตินโยบายของฮุ่ยเฉิงสูญญากาศ แลัวพนักงานสามารุอ่านนโยบายนี้ในเว๊บไซต์บริษัทเราได้