ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศในการรักษาด้านดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้นมีความพยายามที่ยิ่งใหญ่ แล้วยังสามารถอุปทานผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าตอนที่มีการหยุดชะงักทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในเวลาใด การต่อเนื่องและแผนการกู้สำคัญเท่ากับกรณีฉุกเฉินและแผนการตอบสนองวิกฤติกาลวัตถุประสงค์ของการต่อเนื่องและแผนการกู้คือการให้กรอบการตอบสนองการหยุดชะงักในเวลาดำเนินงานหรือโซ่อุปทานอย่างร้ายแรง เมื่อแผนนี้มีประสิทธิภาพแล้ว ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศก็สามารถรับประกันบริการลูกค้าและการทำงานต่อเนื่องได้อย่างร่วดเร็ว เวลานั้น ก็ยังสามารถรักษาการดำเนินงานของตัวเองและการกู้ของโซ่อุปทานอย่างร่วดเร็ว

การผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้มาปฏิบัติแผนการต่อเนื่องและการกู้

ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานแล้วทำให้การพิ่งพาที่สำคัญโดดเด่น

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่ไม่มีประโยชน์ แล้วทำกลยุทธ์การตอบสนองการหยุดชะงักที่สามารถทำนายได้

วิธีการต่อเนื่องและการกู้ในเวลาที่มีผลกระทบที่ไม่มีประโยชน์ของแผนเกิดขึ้น

การผ่านการทดวสอบและการตรวจสอบเป็นประจำมารักษาแผนเหล่านี้

     "วิเคราะห์"และ"แผน"เป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติยากที่สุด ดังนั้น เราวิจัยและพัฒนาเครืองมือการวางแผน จะได้ช่วยปฏิบัติขั้นตอนที่ยากที่สุด แต่สำหลับองค์กรอื่น แผน"การรักษา"เป็นงานที่มีความท้าทายมากที่สุด มันต้องการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพยายามอย่างเวลานาน ต้องตรวจสอบและทดสอบทุกปี

     เพื่อบรรลุงวัตถุประสงค์ที่ดังกล่าว ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศสั่งให้แผนกธุรกิจทั้งหมดต้องให้ความสำคัญกับงานการวางแผน ปฏิบัติงานการวางแผนเหมือนกิจกรรมปกครองอย่างเป็นทางการ แผนการต่อเนื่องและการกู้ต้องสอดคล้องกับแผนการตอบสนองกรณีิอื่น (เเช่น กรณีฉุกเฉินและแผนการจัดการอุบัติเหตุ)

     ในกรณีนั้น ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญ แผนการต่อเนื่องและการกู้ทำให้ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของบุคลากรที่สำคัญ(ประกอบด้วยบุคคนฝ่ายบริหารและพนักงานที่มีความรับผิดชอบพิเศษและพนักงานอื่นด้วย)

     อีกอย่าง ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศต้องการผ่านกระบวนของโปรแกรมที่เป็นทางการมาสร้างแผนที่มีประสิทธิภาพ นี่ประกอบด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการของโครงการ การยืนยันเจ้าของโครงการขอบขอบเขตนิยาม การตั้งค่าเป้าหมาย การจัดทีมและสร้างตารางคืบหน้าของโครงการ

       เราทำแผนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการรักษาเสนอของลูกค้าให้แก่ทุกแผนกที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว แผนกที่สำคัญนี้ประกอบด้วยสำนักงาน ศูนย์การขายและใบสั่งซื้อ หลักศูนย์คอมพิวเตอร์/ข้อมูล แผนกการดำเนินงานและหลักคลังสินค้าและสถานีโลจิสติกส์ ตอนนี้ เรากำลังพยายามที่จะประยุต์ใช้แผนนี้ที่ศูนย์เครืองมือซอฟต์แวร์ จะได้เพิ่มการมองเห็นและการปกครองของกิจกรรมนี้

     วัตถุประสงค์ของเราคือรับประกันว่าสามารถกู้ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อในกระบวนการทำงานนั้นมีกรณีการหยุดชะงักเกิดขึ้น มันสามารถช่วยลดลุงผลกระทบต่อลูกค้า ยังสามารถทำให้การใช้เวลาของการกู้ธุรกิจน้อยลงด้่วย

     การปฏิบัติแผนเหล่านี้ไม่เพียงจะมีผลกระทบต่อลูกค้าแบบตรง แต่ก็บยังได้รับความนับถึอและความซื่อสัตย์จากพนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทุกด้าน