ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศมุ่งมั่นที่จะให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตั้งแต่แรกอยู่ภายในทั่วโลก

      เพื่อรับประกันความสอดคล้องกันของวิธีการปกครอง ตอนนี่ฮุ่ยเฉิงสูญญากาศปฏิบัติดำเนินปัจจัยของคุณภาพ การปฏิรูประบบปกครอง โครงสร้างของปัจจัยคุณภาพออกแบบอย่างรอบคอบ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความต้องการของ(ISO 9001:2008)ระบบคุณภาพปกครอง ความต้องการของระบบปกครอง สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและความต้องการของธุรกิจหลักหลาย เช่น ระบบทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

       ซัพพลายเออร์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (Supplier Standardised Quality Asse-ssment ,SSQA) เป็นเครืองมือวัดที่เลือกใช้ของฮุ่ยเฉิง นำมาใช้การวัดผลและความวุฒิภาวะของระบบปกครองและกระบวนการทำงาน เครืองมือนี้อุปทานวิธีหนึ่งที่วัดสภาพคุณภาพ แล้วยังมีระบบการให้คะแนนด้วย มันใช้ที่ตัดสินปัจจัยสี่ด้านที่การเพื่อพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ง สัญญาปกครอง วิํธีระบบ ในการใช้งานและผล เครืองมือนี้ใช้ที่การสนับวสนุนวิธีการปรับปรุงของคุณภาพ

       การปฏิบัติหลักของฮุ่ยเฉิงสูญญากาศผ่านที่ได้รับการรับรองจากฝ่ายที่สามมาตรฐานคุณภาพการจัดการระหว่างประเทศ ISO 9001