อุปกรณ์ต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

อุปกรณ์ต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

สายการผลิตแบบนี่หลักใช้ในพื้นผิวแบบกระจกแบน PC PET ฯลฯ จึงได้ชุบเคลือบฝิล์มโลหะที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูง ฝิล์มหน้าจอ ฝิล์มปฏิกิริยา ฝิล์มคอมโพสิต ฝิล์มโปร่งใสสื่อกระแสไฟฟ้า ฝิล์มAR ใใฝิล์มเพิ่งสะื้ท้อน ฝิล์ม LOW-E บริษัทเราสามารถให้บริการการออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ รับผืดชอบฝีมือ

>> คลิกรายละเอียด
ความจุหน้าจอสัมผัสITOคลื้นนำไฟฟ้าแบบใหม่

ความจุหน้าจอสัมผัสITOคลื้นนำไฟฟ้าแบบใหม่

การออกแบบของสายต่อเนื่องนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ซึ่งห้องที่เข้ามี 1อัน ห้องที่ออกมี 1 อัน ห้องที่เข้าของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องที่ออกของบัฟเฟอร์มี 1 อัน ห้องเข้าการส่งมี 1 อัน ห้องออกการส่งมี 1 อันและห้องการส่งมีสองอัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบมี 7อัน ห้องสปัตเตอริงชุบเคลือบห้องละต

>> คลิกรายละเอียด
กันสะท้อนฝิล์มนำไฟฟ้าการผลิตต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

กันสะท้อนฝิล์มนำไฟฟ้าการผลิตต่อเนื่องแมกนีตรอนสปัตเตอริง

สายการผลิตของนี้มีทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 15 อัน ห้องชุบเคลือบสปัตเตอริง 7ห้อง ห้องละมีขั้วนิเสธ 4 ขั้ว ที่ห้องสูญญากาศสูงนั้นใช้วาล์วบอรฺ์ดแทรกมาแยกกัน อุปกรณ์นี้ติดตั้งมีกังหันลอยปั้มโมเลกุลทั้งหมด 26 เครือง และปั้มเครื่องจักร 13 เครือง แล้วทำให้การทำงานได้รับความเร็วที่เสถียรภาพและกีาซที่

>> คลิกรายละเอียด
CIGS ฝิล์มบางพลังงานแสงอาทิตย์ฝิล์มนำไฟฟ้าชุบเคลือบอุปกรณ์

CIGS ฝิล์มบางพลังงานแสงอาทิตย์ฝิล์มนำไฟฟ้าชุบเคลือบอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าการเป็นลดชี้นสะท้อน นำมาใช้กับขั้วไฟฟ้าที่โปร่งใส สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนของพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้CIGS ฝิล์มบางมาแทนฝิล์มบางประเพณี ช่วยลดต้นทุนได้ ไม่มีมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชั้นฝิล์มมีเสถี

>> คลิกรายละเอียด
LOW-E แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบสายการผลิต

LOW-E แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบสายการผลิต

สายการผลิตนี้หลักใช้ที่กระจกชุบฝิล์มที่เป็นเงินเดียวและคู่่รังสีต่ำ และกระจกชุบฝิล์มที่เป็นเงินเดียวและคู่่รังสีต่ำและสามารถTempered ได้

>> คลิกรายละเอียด
แนวนอน AZO โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าสายการผลิต

แนวนอน AZO โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าสายการผลิต

สายการผลิตประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าการเป็นลดชี้นสะท้อน นำมาใช้กับขั้วไฟฟ้าที่โปร่งใส สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนของพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ฝิล์มบาง AZO มาแทนฝิล์มบาง ITO ช่วยลดต้นทุนไ้ด้ ไม่มีมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชั้นฝิล์มมีเสถียรภาพย

>> คลิกรายละเอียด
พื้นที่ขนาดใหญ่ AZO โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าสายการผลิก

พื้นที่ขนาดใหญ่ AZO โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าสายการผลิก

การออกแบบของสายการผลิตนี้มี่ทรงโพรงสูญญากาศทั้งหมด 7 อัน มีสองคู่นี้ใช้ PCU04แหวนวงจรปิดควบคุมของ MF เป้าหมายฝาแฝด มีสิบคู่ทรงกระบอกเป้าหมาย AZO การประยุกต์ใช้ปั้มโมเลกุลสูบก๊าซ แล้วทำใ้้ห้กลายเป็นการออกแบบของการแยกบรรยากาศ

>> คลิกรายละเอียด
สายการผลิต PECVD แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบ

สายการผลิต PECVD แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบ

ใช้เทคโนโลยี PECVD มีลักษณะที่เป็นความเร็วการตะกอนรวดเร็ว คุณภาพของฝิล์มดี สามารถชุบอ๊อกไซด์ฝิล์มบาง ไนไตรด์ฝิล์มบาง อ๊อกไซด์ไนไตรด์ฝิล์มบาง อสัณฐานซิลิโคนฝิล์มบางและซิลิโคนคาร์ไบด์ฝิล์มบาง ที่ระนาบขนาดใหญ่

>> คลิกรายละเอียด