CIGS ฝิล์มบางพลังงานแสงอาทิตย์ฝิล์มนำไฟฟ้าชุบเคลือบอุปกรณ์

CIGS ฝิล์มบางพลังงานแสงอาทิตย์ฝิล์มนำไฟฟ้าชุบเคลือบอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าการเป็นลดชี้นสะท้อน นำมาใช้กับขั้วไฟฟ้าที่โปร่งใส สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนของพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้CIGS ฝิล์มบางมาแทนฝิล์มบางประเพณี ช่วยลดต้นทุนได้ ไม่มีมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชั้นฝิล์มมีเสถี

>> คลิกรายละเอียด
LOW-E แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบสายการผลิต

LOW-E แมกนีตรอนสปัตเตอริงชุบเคลือบสายการผลิต

สายการผลิตนี้หลักใช้ที่กระจกชุบฝิล์มที่เป็นเงินเดียวและคู่่รังสีต่ำ และกระจกชุบฝิล์มที่เป็นเงินเดียวและคู่่รังสีต่ำและสามารถTempered ได้

>> คลิกรายละเอียด
แนวนอน AZO โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าสายการผลิต

แนวนอน AZO โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าสายการผลิต

สายการผลิตประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ โปร่งใสฝิล์มนำไฟฟ้าการเป็นลดชี้นสะท้อน นำมาใช้กับขั้วไฟฟ้าที่โปร่งใส สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนของพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ฝิล์มบาง AZO มาแทนฝิล์มบาง ITO ช่วยลดต้นทุนไ้ด้ ไม่มีมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชั้นฝิล์มมีเสถียรภาพย

>> คลิกรายละเอียด